Bednarska Demokracja

Kodeks wychowawcy

Regulamin I SLO Bednarska

Polityka bezpieczeństwa informacji

Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów

Wewnątrzszkolne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów.

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Bednarska" ul. Zawiszy 13,  01-167 Warszawa

___________________________________________________________________

Rozdział 1

Założenia szkolnych zasad oceniania

§ 1.1 Cel oceniania

1) Celem zasad oceniania przyjętych w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym jest pozytywne wspomaganie uczniów i uczennic w procesie ich intelektualnego i emocjonalnego rozwoju. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie:

a)        samodzielności w zdobywaniu wiedzy i w operowaniu nią, samodzielnego formułowania wniosków;

b)       zainteresowania różnymi dziedzinami nauki, ciekawości poznawczej, gotowości do podejmowania pracy twórczej;

c)        umiejętności współpracy, komunikowania zdobytych informacji i sprawozdania z wykonanej pracy,

d)       świadomości możliwych praktycznych zastosowań posiadanej wiedzy, wnikliwości w ocenianiu świata zewnętrznego oraz umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin

e)        dojrzałości, konsekwencji i nieustępliwości.

§ 1.2 Ocenianie wewnątrzszkolne  powinno służyć:

a)        informowaniu  ucznia i jego rodziców (opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie;

b)       udzielaniu pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c)        motywowaniu ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d)       zauważaniu i wzmacnianiu szczególnych uzdolnień ucznia;

e)        zauważaniu trudności w nauce i ustalaniu sposobów pracy nad ich złagodzeniem.

§ 1.3 Zasady szkolnego oceniania tworzą: rada pedagogiczna oraz sejm szkolny.

§ 1.4  Ocenianiu podlegają:

a)        osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b)       zachowanie ucznia;

c)        zaangażowanie ucznia w pracę społeczną.

§ 1.5  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na ustaleniu  przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.

§ 1.6 Ocenianie zachowania ucznia polega na ustaleniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 1.7 Ocenianie zaangażowania ucznia w pracę społeczną opisane jest w PZO przedmiotu "Inicjatywa społeczna"

§ 1.8 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:

a)        ocenianie bieżące;

b)        klasyfikacja śródroczna – po zakończeniu I semestru;

c)         klasyfikacja roczna – po zakończeniu II semestru.

§ 2.0 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przekazanie ich w PZO na początku roku szkolnego;

b)     ustalanie przez sejm szkolny  warunków i sposobu oceniania zachowania;

c)      ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ;

d)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 3.0 i § 23 ust. 6; SEJM

f)        ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g)       ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o jego zachowaniu.

Rozdział 2

Tryb i procedury oceniania wiadomości i umiejętności ucznia i informowania o ocenach

§ 2.1 Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

1)     I semestr trwa od początku roku szkolnego do posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, której termin ustalony jest corocznie w organizacji roku szkolnego I SLO.

2)     II semestr rozpoczyna się w następnym dniu po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej i trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych przed feriami letnimi.

§ 2.2 System informowania o ocenach

1)     W szkole działa tzw. dzienniczek internetowy (tzw. IDU, Internetowy Dzienniczek Ucznia), który jest narzędziem za pomocą którego komunikują się  uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dzienniczek internetowy pełni funkcję dziennika lekcyjnego i jest miejscem gdzie zapisywane są wszystkie oceny  i wszystkie istotne informacje dotyczące procesu nauczania w szkole.

2)     W momencie przyjęcia ucznia do szkoły otrzymuje on i jego rodzice indywidualne kody dostępu do IDU.

3)     Uczniowie, nauczyciele i rodzice są zobowiązani do bieżącego śledzenia informacji  zawartych w dzienniczku internetowym.

4)      Za pośrednictwem IDU wychowawcy  przekazują uczniom i rodzicom informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do potwierdzenia tą samą drogą, że zapoznali się z wiadomością.

§ 2.3 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

1)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 2.4 Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).

1)     Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

2)     Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

3)     Oceny cząstkowe są na bieżąco wpisywane do dzienniczka internetowego.

§ 2.5 Oceny śródroczne i roczne są wpisywane do dzienniczka internetowego, a po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników klasyfikacji, oceny roczne są wpisywane do arkuszy ocen.

§ 2.6 Sprawdzian oznacza każdą pisemną formę sprawdzenia wiedzy dłuższą niż 30 minut i obejmującą materiał z więcej niż 3 godzin lekcyjnych. Sprawdzian musi być zapowiedziany  przez nauczyciela na co najmniej 7 dni przed terminem i odnotowany  w IDU.

1)     Uczeń musi znać wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej obowiązujące na sprawdzianie.

2)     Uczniowie danej klasy mogą przystąpić do pisania sprawdzianu nie więcej niż trzy razy w tygodniu.

3)     Uczniowie danej klasy mogą przystąpić do pisania nie więcej niż jednego sprawdzianu w ciągu jednego dnia.

4)     Dwa tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nie przeprowadza się  sprawdzianów obejmujących materiał całego semestru lub działu programu.

5)     Nauczyciel sprawdza sprawdzian i wpisuje ocenę do internetowego dzienniczka ucznia (IDU) do 6 dni roboczych po jego przeprowadzeniu. Termin ten ulega wydłużeniu do 12 dni w przypadku choroby nauczyciela albo w sytuacji, gdy sprawdzian objął większość uczniów w roczniku.

6)     Termin poprawy nauczyciel wraz z grupą ustala na lekcji, na której oddaje sprawdzian. Termin ten zostaje wyznaczony w przedziale od 3 do 9 dni roboczych od dnia oddania sprawdzianu i jest jedyny, nieprzekraczalny i wspólny dla całej grupy. Termin poprawy musi być zamieszczony w ogłoszeniach na IDU.

7)     W przypadku, gdy grupa nie ustali z nauczycielem terminu poprawy, termin ten zostaje ustalony przez nauczyciela. Termin poprawy nie może być wyznaczony na czas trwania zajęć szkolnych.

8)     Nauczyciel, który nie wpisał oceny ze sprawdzianu lub poprawy w przewidzianym terminie wstawia wszystkim uczniom zaliczenie sprawdzianu, a uczniom, którzy o to poproszą otrzymane przez nich oceny. Sprawdzian nieoddany do końca trymestru zostaje zaliczony na 100%.

9)     Uczeń nieobecny na sprawdzianie (z powodu nieobecności usprawiedliwionej nie  krótszej niż 3 dni) ustala z nauczycielem (w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły) termin przystąpienia do sprawdzianu.

10) Uczeń, który z własnej woli nie skorzystał z terminu, o którym mowa w pkt. 9  otrzymuje ocenę niedostateczną.

11) Sprawdzian nie może być przeprowadzony podczas zajęć lekcyjnych innego przedmiotu.

12) Uczeń, który podczas pracy klasowej korzysta z niedozwolonych form pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną.

13) Kartkówki obejmujące materiał do 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.

14) Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną.

§ 2.7 Nauczyciel jest obowiązany:

1)     na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 2.3 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom;

2)     dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 2.3 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom; co następuje również na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;

3)     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 2.3 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 2.8 Każdy uczeń, po spełnieniu ściśle określonych warunków opisanych w przedmiotowych zasadach oceniania, ma prawo do:

1) Dodatkowego sprawdzenia jego wiadomości i umiejętności w przypadku niezaliczenia I semestru. Zaliczenie musi nastąpić do dnia ustalonego na początku  każdego roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną. Sposób zaliczania semestru ustala  nauczyciel lub zespół przedmiotowy.

2) Poprawienia oceny końcoworocznej. W przypadku ocen niedostatecznych może poprawiać maksymalnie 5. Sposób zaliczania ustala  nauczyciel lub zespół przedmiotowy.

4) Egzaminu klasyfikacyjnego;

5) Egzaminu poprawkowego.

§ 2.9 Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 3.5


Rozdział 3

Ogólne kryteria i skale oceniania stosowane w sprawdzaniu i ocenianiu wiadomości i umiejętności ucznia

§ 3.0 W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych stosuje się oceny:

1) wyrażone liczbą według następującej skali:

 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1.

2) wyrażone  w procentach

3) opisowe ( tzw. recenzje, zamieszczane w IDU na koniec każdego semestru), które zawierają szczegółową informację o osiągnięciach ucznia.

§ 3.0.1 Recenzjom towarzyszy ocena wyrażona liczbą (bezwzględnie wymagana w klasyfikacji końcowej)
bądź informacja o zaliczeniu lub niezaliczeniu  .

§ 3.0.2 Dopuszcza się stosowanie znaków: plus „+” oraz minus „-” przy ocenach bieżących wyrażonych liczbą.

§ 3.1.0 Ocena wychowawcza jest wystawiana pod koniec roku szkolnego przez wychowawcę w porozumieniu z nauczycielami przedmiotowymi (wzór w aneksie);

§ 3.2.0 Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów objętych programem nauczania znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

§ 3.3.0 Szczegółowe kryteria wymagań programowych oraz skale ocen z poszczególnych przedmiotów zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania.

Rozdział 4

Tryb i procedury zwalniania ucznia z wybranych zajęć  edukacyjnych

§ 3.2 Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych), zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej opinii oraz na czas określony w tej opinii.

1)     Wniosek wraz z opinią lekarską, o których mowa w § 3.2, należy składać w sekretariacie szkoły.

2)     W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 3.3 Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia do końca nauki w liceum ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej opinii.

1)     Wniosek wraz z opinią lekarską, o których mowa w § 3.3, należy składać w sekretariacie szkoły.

2)     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3)     W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Rozdział 5

Tryb i procedury przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

§ 3.4 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę  czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

1)     Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2)     Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, po zasięgnięciu opinii nauczyciela, który uczy ucznia nieklasyfikowanego oraz opinii wychowawcy klasy.

3)     Wniosek, o którym mowa w § 3.4 pkt. 2, uczeń składa na piśmie do dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. Wniosek powinien być zaopiniowany przez wychowawcę i uczącego nauczyciela.

4)     Uczeń zmieniający klasę lub przyjęty z innej szkoły zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych w formie egzaminu klasyfikacyjnego.

5)     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem § 3.4 pkt. 6.

6)     Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7)     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

8)     Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

9)     Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 3.4 pkt. 1, 2 i 4, przeprowadza nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

11)  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 3.4 pkt. 1, 2 i 4 , sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny;

b)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

12)  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

13) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

Rozdział 6

Tryb i procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych

§ 3.5 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego  albo dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

1)     Egzamin poprawkowy obejmuje materiał z całego roku szkolnego i składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2)     Egzamin poprawkowy z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadania praktycznego.

3)     Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4)     Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5)     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6)     Nauczyciel, o którym mowa w § 3.5 pkt. 5 ust. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7)     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a)      skład komisji;

b)     termin egzaminu;

c)      pytania egzaminacyjne;

d)     wynik egzaminu;

e)      ocenę ustaloną przez komisję;

f)       zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie (ostatni tydzień ferii letnich), może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września nowego roku szkolnego.

10) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 11 i pkt. 12.

11) W przypadku stwierdzenia, że egzamin poprawkowy został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy § 3.7, a ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

12) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe  zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Rozdział 7

Warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych

§ 3.6 Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przedstawia uczniowi propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej.

1)     W przypadku, gdy uczeń chciałby ubiegać się o wyższą ocenę, ma prawo do jej poprawy.

2)     W terminie 2 dni od daty powiadomienia uczeń składa do nauczyciela pisemny wniosek o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu.

3)     Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej ujęte są w przedmiotowych zasadach oceniania.

4)     Po dodatkowym sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel może jedynie podwyższyć ocenę lub potwierdzić dotychczasową.

5)     Pisemne i ustne sprawdziany wiadomości i umiejętności ucznia są przeprowadzane w terminie do klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

§ 3.7 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która  przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

1)     Dyrektor szkoły podejmuje działania opisane w § 3.7 na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożony w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W podaniu powinna być zawarta informacja o przepisach prawa, których naruszenie jest podstawą ubiegania się o zmianę oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

2)     Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 3.7.

3)     Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4)     W skład komisji, o której mowa w § 3.7, wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)      dwóch nauczycieli z I SLO lub innego liceum ogólnokształcącego, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

5) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od  ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 3.5 pkt. 12.

6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji;
 2. termin sprawdzianu;
 3. zadania (pytania) sprawdzające;
 4. wynik sprawdzianu
 5. ocenę ustaloną przez komisję;
 6. zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Rozdział 8

Tryb i procedury oceny zachowania ucznia

ROZDZIAŁ 8 będzie przygotowywał SEJM SZKOLNY

Rozdział 9

Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej

§ 3.8 Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia, oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1)     Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach  określonych przez dyrektora szkoły w kalendarzu na dany rok szkolny.

2)     Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

3)     Przy ustalaniu oceny śródrocznej dopuszcza się stosowanie wag ocen cząstkowych.

4)     Śródroczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

5)     Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

6)     Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

7)     W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego zajęcia edukacyjnego stosuje się przepisy § 3.4.

Rozdział 10

Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji rocznej

§ 3.9 Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie szkoły.

1)     Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2)     Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3)     Roczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

4)     Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 3.5 pkt. 11

5)     Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § SEJM

6)     Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych  zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

7)     Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 3.5 pkt. 12

8)     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

9)     Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w § 3.9 pkt. 8, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

Rozdział 11

Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji końcowej

§ 4.0 Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 3.9 pkt. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 23 ust. 5.

1) Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w § 4.0, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, z uwzględnieniem § 3.9 pkt. 9.


Rozdział 12

Sposoby informowania rodziców o postępach ucznia i jego zachowaniu

§ 4.1 Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek informować uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

1)     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2)     Nauczyciel ma obowiązek udzielać informacji zainteresowanym rodzicom (opiekunom prawnym) o uzyskanych przez ucznia bieżących ocenach.

3)     Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) wychowawca lub nauczyciel przedmiotu udziela ustnej informacji w czasie zebrań z rodzicami lub konsultacji.

4)     Kalendarz spotkań z rodzicami ustalany jest corocznie w organizacji roku szkolnego  i ogłaszany na początku roku szkolnego.

5)     Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych), w szczególnych przypadkach, wychowawca może przygotować wypis ocen z dziennika i przekazać je zainteresowanym.

6)     Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych)na IDU  o proponowanych  dla niego ocenach śródrocznych i rocznych. Na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej oceny powinny być ostateczne. Ocena ostateczna może różnić się od oceny proponowanej tylko w przypadku, gdy będzie oceną wyższą.

7)     Nauczyciel przedmiotu:

 1. ustnie informuje ucznia o ustalonej dla niego ocenie,
 2. wpisuje ocenę do IDU

8)     W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu wpisu w IDU może dokonać wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela tego przedmiotu.

9)     W

Wewnątrzszkolne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów.

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Bednarska" ul. Zawiszy 13,  01-167 Warszawa

___________________________________________________________________

Rozdział 1

Założenia szkolnych zasad oceniania

§ 1.1 Cel oceniania

1) Celem zasad oceniania przyjętych w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym jest pozytywne wspomaganie uczniów i uczennic w procesie ich intelektualnego i emocjonalnego rozwoju. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie:

a)        samodzielności w zdobywaniu wiedzy i w operowaniu nią, samodzielnego formułowania wniosków;

b)       zainteresowania różnymi dziedzinami nauki, ciekawości poznawczej, gotowości do podejmowania pracy twórczej;

c)        umiejętności współpracy, komunikowania zdobytych informacji i sprawozdania z wykonanej pracy,

d)       świadomości możliwych praktycznych zastosowań posiadanej wiedzy, wnikliwości w ocenianiu świata zewnętrznego oraz umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin

e)        dojrzałości, konsekwencji i nieustępliwości.

§ 1.2 Ocenianie wewnątrzszkolne  powinno służyć:

a)        informowaniu  ucznia i jego rodziców (opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie;

b)       udzielaniu pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c)        motywowaniu ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d)       zauważaniu i wzmacnianiu szczególnych uzdolnień ucznia;

e)        zauważaniu trudności w nauce i ustalaniu sposobów pracy nad ich złagodzeniem.

§ 1.3 Zasady szkolnego oceniania tworzą: rada pedagogiczna oraz sejm szkolny.

§ 1.4  Ocenianiu podlegają:

a)        osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b)       zachowanie ucznia;

c)        zaangażowanie ucznia w pracę społeczną.

§ 1.5  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na ustaleniu  przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.

§ 1.6 Ocenianie zachowania ucznia polega na ustaleniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 1.7 Ocenianie zaangażowania ucznia w pracę społeczną opisane jest w PZO przedmiotu "Inicjatywa społeczna"

§ 1.8 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:

a)        ocenianie bieżące;

b)        klasyfikacja śródroczna – po zakończeniu I semestru;

c)         klasyfikacja roczna – po zakończeniu II semestru.

§ 2.0 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przekazanie ich w PZO na początku roku szkolnego;

b)     ustalanie przez sejm szkolny  warunków i sposobu oceniania zachowania;

c)      ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ;

d)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 3.0 i § 23 ust. 6; SEJM

f)        ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g)       ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o jego zachowaniu.

Rozdział 2

Tryb i procedury oceniania wiadomości i umiejętności ucznia i informowania o ocenach

§ 2.1 Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

1)     I semestr trwa od początku roku szkolnego do posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, której termin ustalony jest corocznie w organizacji roku szkolnego I SLO.

2)     II semestr rozpoczyna się w następnym dniu po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej i trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych przed feriami letnimi.

§ 2.2 System informowania o ocenach

1)     W szkole działa tzw. dzienniczek internetowy (tzw. IDU, Internetowy Dzienniczek Ucznia), który jest narzędziem za pomocą którego komunikują się  uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dzienniczek internetowy pełni funkcję dziennika lekcyjnego i jest miejscem gdzie zapisywane są wszystkie oceny  i wszystkie istotne informacje dotyczące procesu nauczania w szkole.

2)     W momencie przyjęcia ucznia do szkoły otrzymuje on i jego rodzice indywidualne kody dostępu do IDU.

3)     Uczniowie, nauczyciele i rodzice są zobowiązani do bieżącego śledzenia informacji  zawartych w dzienniczku internetowym.

4)      Za pośrednictwem IDU wychowawcy  przekazują uczniom i rodzicom informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do potwierdzenia tą samą drogą, że zapoznali się z wiadomością.

§ 2.3 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

1)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 2.4 Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).

1)     Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

2)     Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

3)     Oceny cząstkowe są na bieżąco wpisywane do dzienniczka internetowego.

§ 2.5 Oceny śródroczne i roczne są wpisywane do dzienniczka internetowego, a po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników klasyfikacji, oceny roczne są wpisywane do arkuszy ocen.

§ 2.6 Sprawdzian oznacza każdą pisemną formę sprawdzenia wiedzy dłuższą niż 30 minut i obejmującą materiał z więcej niż 3 godzin lekcyjnych. Sprawdzian musi być zapowiedziany  przez nauczyciela na co najmniej 7 dni przed terminem i odnotowany  w IDU.

1)     Uczeń musi znać wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej obowiązujące na sprawdzianie.

2)     Uczniowie danej klasy mogą przystąpić do pisania sprawdzianu nie więcej niż trzy razy w tygodniu.

3)     Uczniowie danej klasy mogą przystąpić do pisania nie więcej niż jednego sprawdzianu w ciągu jednego dnia.

4)     Dwa tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nie przeprowadza się  sprawdzianów obejmujących materiał całego semestru lub działu programu.

5)     Nauczyciel sprawdza sprawdzian i wpisuje ocenę do internetowego dzienniczka ucznia (IDU) do 6 dni roboczych po jego przeprowadzeniu. Termin ten ulega wydłużeniu do 12 dni w przypadku choroby nauczyciela albo w sytuacji, gdy sprawdzian objął większość uczniów w roczniku.

6)     Termin poprawy nauczyciel wraz z grupą ustala na lekcji, na której oddaje sprawdzian. Termin ten zostaje wyznaczony w przedziale od 3 do 9 dni roboczych od dnia oddania sprawdzianu i jest jedyny, nieprzekraczalny i wspólny dla całej grupy. Termin poprawy musi być zamieszczony w ogłoszeniach na IDU.

7)     W przypadku, gdy grupa nie ustali z nauczycielem terminu poprawy, termin ten zostaje ustalony przez nauczyciela. Termin poprawy nie może być wyznaczony na czas trwania zajęć szkolnych.

8)     Nauczyciel, który nie wpisał oceny ze sprawdzianu lub poprawy w przewidzianym terminie wstawia wszystkim uczniom zaliczenie sprawdzianu, a uczniom, którzy o to poproszą otrzymane przez nich oceny. Sprawdzian nieoddany do końca trymestru zostaje zaliczony na 100%.

9)     Uczeń nieobecny na sprawdzianie (z powodu nieobecności usprawiedliwionej nie  krótszej niż 3 dni) ustala z nauczycielem (w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły) termin przystąpienia do sprawdzianu.

10) Uczeń, który z własnej woli nie skorzystał z terminu, o którym mowa w pkt. 9  otrzymuje ocenę niedostateczną.

11) Sprawdzian nie może być przeprowadzony podczas zajęć lekcyjnych innego przedmiotu.

12) Uczeń, który podczas pracy klasowej korzysta z niedozwolonych form pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną.

13) Kartkówki obejmujące materiał do 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.

14) Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną.

§ 2.7 Nauczyciel jest obowiązany:

1)     na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 2.3 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom;

2)     dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 2.3 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom; co następuje również na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;

3)     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 2.3 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 2.8 Każdy uczeń, po spełnieniu ściśle określonych warunków opisanych w przedmiotowych zasadach oceniania, ma prawo do:

1) Dodatkowego sprawdzenia jego wiadomości i umiejętności w przypadku niezaliczenia I semestru. Zaliczenie musi nastąpić do dnia ustalonego na początku  każdego roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną. Sposób zaliczania semestru ustala  nauczyciel lub zespół przedmiotowy.

2) Poprawienia oceny końcoworocznej. W przypadku ocen niedostatecznych może poprawiać maksymalnie 5. Sposób zaliczania ustala  nauczyciel lub zespół przedmiotowy.

4) Egzaminu klasyfikacyjnego;

5) Egzaminu poprawkowego.

§ 2.9 Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 3.5


Rozdział 3

Ogólne kryteria i skale oceniania stosowane w sprawdzaniu i ocenianiu wiadomości i umiejętności ucznia

§ 3.0 W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych stosuje się oceny:

1) wyrażone liczbą według następującej skali:

 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1.

2) wyrażone  w procentach

3) opisowe ( tzw. recenzje, zamieszczane w IDU na koniec każdego semestru), które zawierają szczegółową informację o osiągnięciach ucznia.

§ 3.0.1 Recenzjom towarzyszy ocena wyrażona liczbą (bezwzględnie wymagana w klasyfikacji końcowej)
bądź informacja o zaliczeniu lub niezaliczeniu  .

§ 3.0.2 Dopuszcza się stosowanie znaków: plus „+” oraz minus „-” przy ocenach bieżących wyrażonych liczbą.

§ 3.1.0 Ocena wychowawcza jest wystawiana pod koniec roku szkolnego przez wychowawcę w porozumieniu z nauczycielami przedmiotowymi (wzór w aneksie);

§ 3.2.0 Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów objętych programem nauczania znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

§ 3.3.0 Szczegółowe kryteria wymagań programowych oraz skale ocen z poszczególnych przedmiotów zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania.

Rozdział 4

Tryb i procedury zwalniania ucznia z wybranych zajęć  edukacyjnych

§ 3.2 Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych), zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej opinii oraz na czas określony w tej opinii.

1)     Wniosek wraz z opinią lekarską, o których mowa w § 3.2, należy składać w sekretariacie szkoły.

2)     W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 3.3 Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia do końca nauki w liceum ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej opinii.

1)     Wniosek wraz z opinią lekarską, o których mowa w § 3.3, należy składać w sekretariacie szkoły.

2)     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3)     W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Rozdział 5

Tryb i procedury przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

§ 3.4 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę  czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

1)     Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2)     Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, po zasięgnięciu opinii nauczyciela, który uczy ucznia nieklasyfikowanego oraz opinii wychowawcy klasy.

3)     Wniosek, o którym mowa w § 3.4 pkt. 2, uczeń składa na piśmie do dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. Wniosek powinien być zaopiniowany przez wychowawcę i uczącego nauczyciela.

4)     Uczeń zmieniający klasę lub przyjęty z innej szkoły zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych w formie egzaminu klasyfikacyjnego.

5)     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem § 3.4 pkt. 6.

6)     Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7)     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

8)     Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

9)     Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 3.4 pkt. 1, 2 i 4, przeprowadza nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

11)  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 3.4 pkt. 1, 2 i 4 , sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny;

b)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

12)  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

13) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

Rozdział 6

Tryb i procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych

§ 3.5 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego  albo dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

1)     Egzamin poprawkowy obejmuje materiał z całego roku szkolnego i składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2)     Egzamin poprawkowy z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadania praktycznego.

3)     Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4)     Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5)     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6)     Nauczyciel, o którym mowa w § 3.5 pkt. 5 ust. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7)     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a)      skład komisji;

b)     termin egzaminu;

c)      pytania egzaminacyjne;

d)     wynik egzaminu;

e)      ocenę ustaloną przez komisję;

f)       zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie (ostatni tydzień ferii letnich), może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września nowego roku szkolnego.

10) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 11 i pkt. 12.

11) W przypadku stwierdzenia, że egzamin poprawkowy został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy § 3.7, a ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

12) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe  zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Rozdział 7

Warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych

§ 3.6 Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przedstawia uczniowi propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej.

1)     W przypadku, gdy uczeń chciałby ubiegać się o wyższą ocenę, ma prawo do jej poprawy.

2)     W terminie 2 dni od daty powiadomienia uczeń składa do nauczyciela pisemny wniosek o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu.

3)     Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej ujęte są w przedmiotowych zasadach oceniania.

4)     Po dodatkowym sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel może jedynie podwyższyć ocenę lub potwierdzić dotychczasową.

5)     Pisemne i ustne sprawdziany wiadomości i umiejętności ucznia są przeprowadzane w terminie do klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

§ 3.7 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która  przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

1)     Dyrektor szkoły podejmuje działania opisane w § 3.7 na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożony w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W podaniu powinna być zawarta informacja o przepisach prawa, których naruszenie jest podstawą ubiegania się o zmianę oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

2)     Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 3.7.

3)     Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4)     W skład komisji, o której mowa w § 3.7, wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)      dwóch nauczycieli z I SLO lub innego liceum ogólnokształcącego, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

5) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od  ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 3.5 pkt. 12.

6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji;
 2. termin sprawdzianu;
 3. zadania (pytania) sprawdzające;
 4. wynik sprawdzianu
 5. ocenę ustaloną przez komisję;
 6. zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Rozdział 8

Tryb i procedury oceny zachowania ucznia

ROZDZIAŁ 8 będzie przygotowywał SEJM SZKOLNY

Rozdział 9

Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej

§ 3.8 Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia, oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1)     Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach  określonych przez dyrektora szkoły w kalendarzu na dany rok szkolny.

2)     Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

3)     Przy ustalaniu oceny śródrocznej dopuszcza się stosowanie wag ocen cząstkowych.

4)     Śródroczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

5)     Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

6)     Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

7)     W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego zajęcia edukacyjnego stosuje się przepisy § 3.4.

Rozdział 10

Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji rocznej

§ 3.9 Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie szkoły.

1)     Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2)     Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3)     Roczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

4)     Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 3.5 pkt. 11

5)     Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § SEJM

6)     Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych  zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

7)     Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 3.5 pkt. 12

8)     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

9)     Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w § 3.9 pkt. 8, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

Rozdział 11

Tryb i procedury przeprowadzania klasyfikacji końcowej

§ 4.0 Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 3.9 pkt. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 23 ust. 5.

1) Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w § 4.0, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, z uwzględnieniem § 3.9 pkt. 9.


Rozdział 12

Sposoby informowania rodziców o postępach ucznia i jego zachowaniu

§ 4.1 Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek informować uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

1)     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2)     Nauczyciel ma obowiązek udzielać informacji zainteresowanym rodzicom (opiekunom prawnym) o uzyskanych przez ucznia bieżących ocenach.

3)     Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) wychowawca lub nauczyciel przedmiotu udziela ustnej informacji w czasie zebrań z rodzicami lub konsultacji.

4)     Kalendarz spotkań z rodzicami ustalany jest corocznie w organizacji roku szkolnego  i ogłaszany na początku roku szkolnego.

5)     Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych), w szczególnych przypadkach, wychowawca może przygotować wypis ocen z dziennika i przekazać je zainteresowanym.

6)     Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych)na IDU  o proponowanych  dla niego ocenach śródrocznych i rocznych. Na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej oceny powinny być ostateczne. Ocena ostateczna może różnić się od oceny proponowanej tylko w przypadku, gdy będzie oceną wyższą.

7)     Nauczyciel przedmiotu:

 1. ustnie informuje ucznia o ustalonej dla niego ocenie,
 2. wpisuje ocenę do IDU

8)     W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu wpisu w IDU może dokonać wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela tego przedmiotu.

9)     Wychowawca ma dostęp do wszystkich ocen ucznia.

10) Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przedstawia uczniowi propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej.

11) Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca przedstawia propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

Wychowawca ma dostęp do wszystkich ocen ucznia.

10) Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przedstawia uczniowi propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej.

11) Na tydzień przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca przedstawia propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania w 1 SLO „Bednarska”

Regulamin popraw

Regulamin ZFSŚ