Bednarska Demokracja

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej Zespołu Szkół Bednarska zwany dalej Regulaminem Sejmu

1. Władzą konstytucyjną Rzeczypospolitej Szkolnej jest Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej.

2. Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej ma moc zmieniania Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej. Zmiana Konstytucji musi być zatwierdzona przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO.

3. Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej podejmuje uchwały, adresaci/adresatki uchwał z Zespołu mają obowiązek oficjalnego ustosunkowania się do nich z podaniem uzasadnienia swojego stanowiska.

4. Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej składa się z równej delegacji szkół oraz z pięciu posłanek absolwentek/posłów absolwentów Zespołu.
4.1. Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej składa się z nie więcej niż sześćdziesięciu delegatów/delegatek zwanych dalej posłami/posłankami. Liczba posłanek/posłów z każdej ze szkół Zespołu jest możliwie największa.
4.2. Sposób wyłaniania posłów/posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej określają ustawy ustrojowe szkół Zespołu.
4.3. Posłanki absolwentki/Posłowie absolwenci Zespołu zgłaszają chęć uczestnictwa w posiedzeniu Sejmu ciału ustawodawczemu danej szkoły, które zwołało Posiedzenie Sejmu.
4.3.1. W przypadku, gdy więcej niż pięć absolwentek/pięciu absolwentów wyraża chęć wzięcia udziału w posiedzeniu Sejmu, ciało ustawodawcze, o którym mowa w punkcie 4.3 Regulaminu, dokonuje losowania i ogłasza jego wyniki.
4.4. Każdy poseł/Każda posłanka na Sejm ma jeden głos.

5. Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej zwoływany jest na wniosek ciała ustawodawczego jednej ze szkół Zespołu lub w przypadku przewidzianym w punkcie 4.2.5.1 Konstytucji przez Sąd Rzeczypospolitej Szkolnej.
5.1. Przedstawicielki/Przedstawiciele ciał ustawodawczych szkół uzgadniają na wniosek ciała ustawodawczego szkoły, które zwołało posiedzenie Sejmu lub Sądu (jeśli na jego wniosek zostaje zwołane posiedzenie), termin posiedzenia na co najmniej miesiąc przed wyznaczoną datą posiedzenia.
5.2. Ciało ustawodawcze, na którego wniosek zwoływany jest Sejm lub Sąd (jeśli to na jego wniosek zwoływany jest Sejm) informują o powodach zwołania posiedzenia Sejmu na co najmniej miesiąc przed wyznaczoną datą posiedzenia Sejmu.

6. Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej zmienia Konstytucję Rzeczypospolitej Szkolnej bezwzględną większością głosów swego konstytucyjnego składu, przy obecności co najmniej jednego delegata/jednej delegatki każdej ze szkół Zespołu.

7. Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
7.1. Adresatki/Adresaci uchwał muszą się odnieść do treści uchwał pisemnie do 14 dni od podjęcia uchwały.
7.2. Pisemne odpowiedzi adresatów/adresatek uchwał są przekazywane do ciał ustawodawczych szkół.

8. Marszałkini/Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej jest wybierana/wybierany na każdym posiedzeniu Sejmu zwykłą większością głosów.
8.1. Marszałek/Marszałkini Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej prowadzi obrady sejmowe i udziela głosu.

9. Sekretara/Sekretarz posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej wybierana/wybierany jest na każdym posiedzeniu zwykłą większością głosów.
9.1. Sekretarz/Sekretara sporządza sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej
i rozsyła do ciał ustawodawczych szkół w terminie do 3 dni od daty posiedzenia Sejmu.

10. Na 2 tygodnie przed Sejmem Rzeczypospolitej Szkolnej zbierają się delegacje szkół (przynajmniej
jedna osoba z każdej szkoły) i wyznaczają osobę odpowiedzialną za przygotowanie i
udostępnienie porządku obrad.
10.1. Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej może zmienić kolejność punktów porządku
obrad zwykłą większością głosów.