Bednarska Demokracja

Ordynacja wyborcza po 10.09.12

ORDYNACJA WYBORCZA DO

SEJMU SZKOLNEGO,

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ SZKOLNEJ,

SĄDU SZKOLNEGO,

I SĄDU RZECZYPOSPOLITEJ SZKOLNEJ

Sejm Szkolny I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie zwany także dalej Sejmem Szkolnym uchwala niniejszą Ordynację Wyborczą, aby przez długie lata służyła jako jasny i jednoznaczny zapis zasad i trybu wyboru władz oraz zapewniła moc, trwałość i sprawność ustrojowi I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego zwanego także dalej Szkołą. Ustrój ten opiera się na współdziałaniu czterech stanów: uczniowskiego, rodzicielskiego, nauczycielskiego i absolwenckiego. Przedstawiciele stanowi zasiadają we władzach Szkoły i działają w ramach mandatu zaufania udzielonego drogą wyborów.

1 WŁADZE OBIERALNE
1.1 Sejm Szkolny i Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej są przedstawicielstwami stanowymi. Ich posłowie sprawują mandat od stanu, z którego się wywodzą i bronią interesów swego stanu.
1.2 Sąd Szkolny i Sąd Rzeczypospolitej Szkolnej składają się z sędziów, których wiedza, autorytet, siła moralna i poczucie sprawiedliwości są niezaprzeczalne. Pełnią oni godność sędziów na mocy mandatu powszechnego i cieszą się zaufaniem wszystkich stanów.

2 ISTOTA WYBORÓW
2.1 Obywatele Szkoły w drodze głosowania wyrażają swoje zaufanie do:
- kandydata na posła i wolę, by działał w Sejmie Szkolnym i Sejmie Rzeczypospolitej Szkolnej w dobrze pojętym interesie ich stanu;
- kandydata na Sędziego i wolę, by w ich imieniu z rozwagą rozsądzał spory, zaprowadzając sprawiedliwość.
2.2 Wybory władz szkolnych są -
- wolne, czyli wyborca nie jest poddany naciskom;
- tajne, czyli karta wyborcza zapewnia anonimowość głosu;
- bezpośrednie,

-powszechne,

3 PRZYNALEŻNOŚĆ STANOWA OBYWATELI
3.1 W wyborach mają prawo uczestniczyć tylko obywatele Szkoły.
3.2 Obywatelami tymi są uczniowie, ich rodzice i opiekunowie, nauczyciele i absolwenci Szkoły. Z mocy prawa tworzą oni stany.
3.3 Stan uczniowski Szkoły tworzą uczniowie uczęszczający do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Prawa wyborcze przysługują każdemu uczniowi.
3.4 Stan rodzicielski tworzą rodzice i opiekunowie uczniów. Prawa wyborcze wykonuje tylko jeden z rodziców bądź opiekunów ucznia.
3.5 Stan nauczycielski Szkoły tworzą nauczyciele i wszyscy stali pracownicy szkolni I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Prawa wyborcze przysługują każdemu nauczycielowi.
3.6 Stan absolwencki tworzą obywatele Rzeczypospolitej Szkolnej, którzy otrzymali świadectwo ukończenia Liceum. Prawa wyborcze przysługują każdemu absolwentowi.

4 PRAWO WYBORU I BYCIA WYBRANYM
4.1 Prawo czynne wyborcze obejmuje prawo zgłaszania kandydatów, do wyrażania poparcia dla nich i do głosowania -
- do Sejmu Szkolnego ze swojego stanu;
- do Sądu Szkolnego ze wszystkich stanów.
4.2 Prawo bierne wyborcze obejmuje prawo do kandydowania do władz tylko w jednym stanie i Terytorium.

5 UBIEGANIE SIĘ O URZĄD
5.1 Kandydatem na posła na Sejm Szkolny jest obywatel Szkoły, który:
- uzyskał pisemne poparcie co najmniej 10 obywateli ze swojego stanu;
- wyraził pisemną zgodę na ubieganie się o mandat poselski.

5.2 Kandydaci na posłów ze stanu absolwenckiego mogą szukać poparcia wśród wszystkich stanów.
5.3 Kandydatem na Sędziego Sądu Szkolnego jest obywatel Szkoły, który:
- uzyskał pisemne poparcie co najmniej 20 obywateli Szkoły ręczących za jego prawość;
- wyraził pisemną zgodę na ubieganie się o godność sędziowską;
- oświadczył, że nie kandyduje do innych władz szkolnych.
5.4 Zgłoszenie kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza.
5.5 Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej ze stanu uczniowskiego, rodzicielskiego oraz nauczycielskiego wybierają spośród swego składu Sejmy Terytorialne. Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej ma moc zmieniania Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej i podejmuje uchwały, adresaci uchwał z Zespołu mają obowiązek oficjalnego ustosunkowania się do nich z podaniem uzasadnienia swojego stanowiska.

6 KOMISJE WYBORCZE
6.1 Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza na przełomie listopada i grudnia.
6.2 Marszałek Sejmu powołuje Przewodniczącego Komisji Wyborczej, który ustala skład Komisji Wyborczej spośród obywateli, którzy nie kandydują w wyborach.
6.3 Komisja Wyborcza ustala Kalendarz Wyborczy odrębnie dla każdego stanu i podaje go do wiadomości publicznej miesiąc przed wyborami. Kalendarz Wyborczy zawiera terminy -
- zgłaszania kandydatów w wyborach;
- rozpoczęcia kampanii wyborczej;
- wieców wyborczych;
- ciszy wyborczej;
- przeprowadzenia wyborów;
- podania wyników do wiadomości publicznej.

7 KAMPANIA WYBORCZA
Kampania wyborcza służy zaprezentowaniu sylwetki i programu kandydatów. Każdy zobowiązany jest do przestrzegania zasad czystej gry w działalności wyborczej.

8 WYBÓR SEJMU SZKOLNEGO I SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ SZKOLNEJ.

8.1 Sejm szkolny jest wspólnym posiedzeniem posłów ze stanu rodzicielskiego, uczniowskiego, nauczycielskiego i absolwenckiego.

8.2 Wybory 65 posłów na Sejm Terytorialny odbywają się w odpowiedni dla każdego stanu sposób.

8.2.1 20 posłów ze stanu rodzicielskiego jest wybieranych w dwóch turach. W pierwszej rodzice uczniów w każdej klasie wybierają spośród siebie jednego posła (głosują tylko rodzice). Jeżeli posłów wybranych przez klasy jest mniej niż dwudziestu, w drugiej turze organizuje się wybory ogólnoszkolne uzupełniające, kiedy stan rodzicielski wybiera resztę posłów ze swojego stanu, aby po wyborach w klasach oraz wyborach ogólnoszkolnych liczba posłów ze stanu rodzicielskiego wynosiła 20.

8.2.2 20 posłów ze stanu uczniowskiego wybieranych jest w wyborach powszechnych, w których mogą brać udział wszystkie osoby należące do stanu uczniowskiego.

8.2.3 Posłami ze stanu nauczycielskiego są wychowawcy klas (w przypadku, gdy klasa ma więcej niż jednego wychowawcę, tylko jeden z nich jest posłem). Jeżeli posłów-wychowawców jest mniej niż dwudziestu organizuje się wybory, w których stan nauczycielski wybiera resztę posłów ze swojego stanu, aby liczba wychowawców-posłów oraz nauczycieli wybranych w wyborach uzupełniających wynosiła 20.

8.2.3.1. Posłowie ze stanu nauczycielskiego stanowią Radę Wychowawców. Ma ona prawo do samodzielnych posiedzeń, bez prawa podejmowania wiążących uchwał.

8.2.4 W Sejmie może się znajdować maksymalnie 5 absolwentów. Jedynie w przypadku, gdy zgłoszonych do Sejmu absolwentów będzie więcej niż 5, organizuje się wybory do tego stanu, w których prawo do głosowania mają wszystkie stany w szkole – nauczycielski, rodzicielski i uczniowski.

8.3 Sejm wyłania ze swego składu Komisję Finansową, która podejmuje decyzje odnośnie wniosków o wydatki szkolne (w sprawach pozapłacowych wydatków szkoły), opiniuje ramowy plan finansowy szkoły, składa na posiedzeniach sejmu raport odnośnie podjętych decyzji. Wydatki płacowe są w wyłącznej gestii dyrektora Szkoły.

8.4 Posłowie ze wszystkich stanów uprawnieni są do uczestnictwa w radzie pedagogicznej jako obserwatorzy. Dyrektor Szkoły, albo przewodniczący Rady Pedagogicznej albo Rada Pedagogiczna mogą zdecydować o utajnieniu (i automatycznym zawężeniu składu osób uczestniczących w radzie) obrad Rady Pedagogicznej.

8.5.Sejm Szkolny wybiera delegatów na Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej (ich ilość jest określona w Konstytucji).

8.5.1 Sejm Szkolny wybiera delegatów poprzez głosowanie. Kandydaci z największą ilością głosów stają się delegatami na Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej i są zobowiązani do przedstawienia sprawozdania z przebiegu obrad Sejmowi Szkolnemu.

8.5.2 Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej składa się z równej delegacji szkół oraz z pięciu posłów absolwentów Zespołu.

8.5.3 Posłowie absolwenci Zespołu wybierani są demokratycznie w trybie określonym przez regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej.

9 WYBÓR SĘDZIÓW SĄDU SZKOLNEGO I SĄDU RZECZYPOSPOLITEJ SZKOLNEJ
9.1. Sąd Szkolny składa się z 6 sędziów – po 2 osoby z każdego stanu.

9.1.1. Wszystkie stany w szkole (uczniowski, rodzicielski i nauczycielski) mają prawo głosować na kandydatów ze wszystkich stanów.

9.2. Sędziami Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej stają się kandydaci, którzy zajęli pierwsze miejsce w wyborach ze swojego stanu.

10 PRZEPROWADZENIE WYBORÓW

10.1 Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania w wersji papierowej i elektronicznej.

10.2 Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu przeprowadzania wyborów. W szczególności sprawdza, zamyka i opieczętowuje urnę wyborczą, sprawdza karty do głosowania, porównuje tożsamość osób przybyłych na głosowanie ze spisem wyborców. W głosowaniu przez Internet każdy wyborca otrzymuje specjalne, indywidualne hasło umożliwiające głosowanie na stronie internetowej Szkoły.

10.3 Komisja Wyborcza czuwa w dniu wyborów nad przestrzeganiem Ordynacji Wyborczej w czasie głosowania. W przypadku głosowania przez Internet dokłada się wszelkich starań, aby ten system był jak najbezpieczniejszy i nie dochodziło podczas głosowania do łamania zasad Ordynacji Wyborczej.

10.4 Komisja Wyborcza ustala i podaje do wiadomości publicznej wynik wyborów.

11 SPOSÓB GŁOSOWANIA

11.1 Głosować można osobiście, przez pełnomocnika lub przez Internet. Głosowanie przez pełnomocnika jest jedynie możliwe tylko wtedy, gdy Komisja otrzyma pełnomocnictwo.

12 GŁOS NIEWAŻNY

Za nieważny uznaje się głos, jeżeli -

- nie jest zgodny z instrukcją głosowania

- karta jest całkowicie przedarta.

-w systemie internetowym głos zostanie oddany po wyznaczonym czasie.

13 WYNIKI GŁOSOWANIA

13.1 Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przez dany stan Komisja Wyborcza przystępuje do obliczenia wyników głosowania. Na podstawie spisu wyborców Komisja Wyborcza -

- ustala frekwencję wyborczą;

- ustala liczbę głosów nieważnych;

- sporządza listę kandydatów według liczby zebranych głosów na poszczególnych kartach.

13.2 Komisja Wyborcza sporządza Protokół Komisji Wyborczej. Protokół podpisują wszystkie osoby obecne przy jego sporządzeniu. Po sporządzeniu Protokołu, Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów i skład władz Rzeczypospolitej Szkolnej.

13.3 Kandydaci, którzy w wyborach uzyskali największą liczbę głosów na danej liście otrzymują mandat przedstawicielski. W przypadku równomiernego rozłożenia się głosów i niemożliwości wyłonienia określonej prawem liczby przedstawicieli, przeprowadza się wybory uzupełniające w danym stanie.

14 DZIAŁANIA NAGANNE

Niedopuszczalne jest -

- obrażanie kontrkandydatów;

- zastraszanie wyborcy;

- naruszenie urny wyborczej;

- fałszowanie kart wyborczych, ich kradzież oraz dosypywanie głosów;

- głosowanie przez osobę do tego nieuprawnioną bądź głosowanie wielokrotne;

- zakłócanie głosowania, fałszowanie wyników głosowania bądź wyników wyborów.

- manipulowanie głosowaniem internetowym.

15 PROTESTY WYBORCZE
15.1 Protesty wyborcze składa się do Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej w terminie 7 dni od zakończenia wyborów. Sąd Szkolny bada protest wyborczy pod względem zasadności, rozpatruje i rozstrzyga o ważności wyborów.
15.2 Protest wyborczy może być wniesiony przeciwko: ważności wyborów w całości, ważności wyborów w danym stanie i Terytorium, wyborowi danego kandydata.
15.3 Sąd Szkolny unieważniając wybór wskazuje czynności wyborcze, które należy powtórzyć.

16 WYGAŚNIĘCIE MANDATU
16.1 Jeżeli mandat posła na Sejm Terytorialny albo Sędziego Rzeczypospolitej Szkolnej wygasł w czasie kadencji, przejmuje go kandydat z jego stanu i Terytorium, który w wyborach uzyskał kolejną największą liczbę głosów.
16.2 Mandat wygasa w razie rezygnacji z godności albo utraty obywatelstwa.