Bednarska Demokracja

Statut Szkoły

Statut przyjęty przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO 10 lutego 2006 r.

(zmiany: 20.09.2012r., 16.06.2014 r.)

Statut I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

w Warszawie

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1

1. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące  w Warszawie, zwane dalej szkołą, jest trzyletnią ogólnokształcącą szkołą ponadgimnazjalną z oddziałami międzynarodowymi (IB) prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

2. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

4. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie. Zasady funkcjonowania zespołu określa jego statut.

5. Szkoła ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Zawiszy 13, a oddziały międzynarodowe przy ul. Raszyńskiej 22.

6. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Z 2004. Nr (256, poz. 2572 ze zm.)oraz na podstawie statutu Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

§ 2

1. Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych. Szkoła zapewnia uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej.

2. Ustrój szkoły określa Konstytucja Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska”, która jest integralną częścią niniejszego statutu.

3. Zasady wychowawcze realizowane w szkole sformułowane są w dokumencie Idee wychowawcze Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” oraz dokumentów programowych
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje i zatwierdza, na każdy rok szkolny, projekt programu wychowawczego.

5. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i wsparcie psychologiczne.

6. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów na organizowanych po lekcjach zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin.

7. Szkoła realizuje własny program profilaktyki uzależnień (zgodny z aktualnym rozporządzeniem MEN) zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i organy demokracji szkolnej.

§ 3

1. Osobą prawną prowadzącą szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (TP I SLO). W imieniu Towarzystwa działa jego Zarząd. Kompetencje Zarządu określa statut TP I SLO.

2. Dyrektor szkoły jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w szkole.

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zatrudnieni, w zależności od potrzeb, na podstawie Kodeksu Pracy.

§ 4

1. Zatrudnieni w szkole nauczyciele przedmiotów obowiązkowych mają kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dna 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  Dz. U. Nr 50 poz. 400) jako niezbędne dla nauczycieli szkół publicznych.

2. W szkole oraz w oddziałach pre-IB  realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.

Rozdział II.Władze szkoły

§ 5

1. Władzami szkoły są:

 • Sejm
 • Rada Pedagogiczna
 • Dyrektor Szkoły
 • Sąd Szkolny.

2. Skład, zakres zadań, sposób wyłaniania oraz zasady funkcjonowania władz szkoły określa Konstytucja Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska”  oraz ustawa ustrojowa
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

3. Uchwały Sejmu ogłaszane są na internetowej stronie szkoły.

4. Decyzje, wnioski i opinie Rady Pedagogicznej ogłaszane są przez wychowawców
w klasach/grupach oraz na zebraniach rodziców.

5. Postanowienia Sądu Szkolnego ogłaszane są zainteresowanym stronom przez członków Sądu Szkolnego. Wykładnia prawa szkolnego tworzona przez Sąd Szkolny publikowana jest na stronie internetowej szkoły.

6. Uchwały, decyzje i postanowienia władz szkoły są przedstawiane Zarządowi TP I SLO.

Rozdział III.Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły

§ 6

1. Za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna.

2. W celu realizacji swych zadań Rada Pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb ich prac.

3. Rada Pedagogiczna powołuje zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołów obejmują:

 • wybór programu nauczania lub opracowanie i wpisanie autorskiego programu nauczania na listę programów MEN,
 • uzgadnianie sposobów realizacji wybranego programu nauczania,
 • korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych
 • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,
 • opracowanie metod badania wyników nauczania,
 • wyposażanie pracowni przedmiotowych.

4. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

§ 7

1. Szkoła oraz oddziały pre-IB stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z poźn. zm.), z wyjątkiem egzaminów wstępnych.

2. Uczniowie szkoły mają możliwość zdawania egzaminów klasyfikacyjnych w terminach ustalonych z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), a także egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu sierpnia.

3. Zasady oceniania i dokumentowania bieżącej pracy uczniów w szkole określone są w następujących dokumentach:

·         „Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów”

·          „Zasady oceniania zachowania uczniów”

§ 8

1. Sposób nagradzania, upominania i karania uczniów wynika z założeń wychowawczych szkoły.

2. W sprawach spornych uczeń ma prawo odwoływać się od decyzji nauczycieli i organów szkoły do Sądu Szkolnego w terminie 7 dni od wydania decyzji. Od decyzji Sądu Szkolnego I instancji przysługuje odwołanie, w terminie 7 dni, do Sądu II instancji. Decyzja Sądu II instancji jest ostateczna.

§ 9

W sytuacji, gdy uczeń sprawia trudności wychowawcze lub wykazuje niedostateczne postępy w nauce, szkoła uzgadnia z jego rodzicami (opiekunami) i - w razie potrzeby - z psychologiem podjęcie wspólnych działań wspomagających.

§ 10

1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

2. Powodem skreślenia ucznia może być poważne naruszenie Konstytucji Zespołu Szkół „Bednarska”i regulaminu szkoły, a w szczególności:

·          picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,

·          posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,

·          stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego (przyczyny te szczegółowo zostały określone w regulaminie szkoły).

3. Skreślenie z listy uczniów może również nastąpić z powodu niedostatecznych wyników w nauce (po zasięgnięciu opinii wychowawcy).

4.  Skreślenie z listy uczniów może również nastąpić w trybie § 15 ust. 6.

5. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie do Sądu Szkolnego w terminie 7 dni od wydania decyzji.

6. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od prawomocnej decyzji Sądu Szkolnego, w trybie odwoławczym zgodnym z KPA.

Rozdział IV. Organizacja pracy szkoły.

§ 11

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

§ 12

1. Jednostkami organizacyjnymi szkoły są oddziały i grupy przedmiotowe. Maksymalną liczbę uczniów w oddziałach/grupach ustala Zarząd TP I SLO.

2. W szkole oraz w oddziałach pre-IB  prowadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania ustalona dla szkół publicznych, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

3. Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzony jest w systemie elektronicznym pt. „Internetowy Dziennik Ucznia” dostępnym na stronie (www.idu.edu.pl)

4. Zasady i standardy działania IDU określane są przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO.

§ 13

1. Ogólne zasady rekrutacji uczniów do szkoły ustala Dyrektor Szkoły z porozumieniu z Radą Programową Towarzystwa.

2. Rekrutacja do szkoły absolwentów Społecznego Gimnazjum Nr 20 i Gimnazjum na Startowej odbywa się według kryteriów i procedur ustalonych przez Radę Dyrektorów Zespołu.

3. Pozostali kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie egzaminu wstępnego organizowanego przez szkołę. Egzaminy wstępne są jedno lub dwustopniowe. Szczegółowe kryteria oraz procedury przyjmowania uczniów ustala Dyrektor szkoły.

Rozdział V.Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

§ 14

1. Podstawowe prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców określa Konstytucja Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska”.

2. Nauczyciele mają ponadto prawo:

 • współdecydowania o wyborze programu nauczania w szkole przy zachowaniu obowiązku realizacji podstawy programowej MEN
 • swobody wyboru metod realizacji programu nauczania w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym;
 • ustalania własnego systemu oceniania pracy uczniów w ramach szkolnego systemu oceniania.

3. Nauczyciele mają ponadto obowiązek:

 • stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętego programu;
 • jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów oraz zasad oceniania ich pracy;
 • udzielania uczniom indywidualnych konsultacji;
 • uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i zespołów wychowawców.

Rozdział VI. Finansowanie szkoły

§ 15

1. Szkoła jest utrzymywana z miesięcznych opłat za naukę wnoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów oraz innych opłat (m.in. wpisowego), dotacji z budżetu państwa przekazywanej przez właściwy organ samorządu terytorialnego, ze składek członków TP I SLO oraz z darowizn.

2. Wysokość opłat za naukę w szkole oraz innych opłat wnoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów określa Zarząd TP I SLO w porozumieniu z Radą Dyrektorów Zespołu.

3. Opłaty za naukę w szkole pobierane są przez 12 miesięcy, z góry za każdy miesiąc, w terminie określonym uchwałą Zarządu. Opłaty za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) przypadające na rok zakończenia nauki wnoszone są przed rozpoczęciem nauki w szkole.

4. W momencie przyjęcia ucznia do szkoły rodzice wpłacają wpisowe, którego wysokość określana jest uchwałą Zarządu.

5. Rodzice uczniów są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za naukę. W razie trudności z wywiązywaniem się z obowiązku wnoszenia opłat powinni bezzwłocznie zgłosić ten fakt Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów TP I SLO, aby móc - w uzasadnionych przypadkach - skorzystać z Funduszu Ulg i Zwolnień.

6. W przypadku niewywiązywania się rodziców przez okres dłuższy niż trzy miesiące z obowiązku terminowego wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 3, Zarząd może zgłosić do dyrektora szkoły wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów.

7. Rok budżetowy szkoły pokrywa się z rokiem szkolnym.

Rozdział VII. Fundusz Ulg i Stypendiów

§ 16

1. Rodzice (opiekunowie) uczniów mogą ubiegać się o obniżenie opłat za naukę dzieci w szkole lub też zwolnienie z opłat w sytuacjach uzasadnionych okolicznościami życiowymi.

2. Ulgi i stypendia przyznawane są według regulaminu opracowanego przez Komisję ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów, zatwierdzonego przez Zarząd Towarzystwa I SLO.

3. Fundusz Ulg i Stypendiów tworzony jest z:

·         odpisu od wpłat za szkołę wniesionych w poprzednim roku szkolnym (w wysokości określonej procentowo przez Walne Zgromadzenie członków TP I SLO),

·         składek członkowskich TP I SLO (w kwocie ustalonej przez Zarząd),

·         darowizn na Fundusz.

4. Pełne zwolnienia z opłat za naukę przyznawane są przez Dyrektora Szkoły (w liczbie ustalonej przez Zarząd TP I SLO).

Rozdział VIII. Przepisy końcowe

§ 17

1. Niniejszy statut może zostać zmieniony przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego na wniosek władz szkoły lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Rady Dyrektorów Zespołu.

2. Zmiany w Konstytucji Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” uchwala Sejm Szkolny. Wchodzą one w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

3. Szkoła używa pieczęci:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące                         I SLO z Oddziałami Międzynarodowymi

im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji                            International Baccalauerate

ul. Zawiszy 13, 01-167 Warszawa                                  ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

tel: 22 828 96 01                                                                      tel. 22 668 54 52

§ 18

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut ISLO popr 14 11 12.doc

Statut ISLO popr 14 11 12.pdf